TOTAL 3 [1/3]

번호 l
제목 l
작성자 l
작성일 l
조회수

29

    김순홍성도님

최도영

2019/08/16

1139

28

    채순학성도님

최도영

2019/08/16

912

27

    유선례성도님

최도영

2019/08/16

959

26

    박삼록성도님

최도영

2019/08/16

2084

25

    유시성성도님

최도영

2019/08/16

528

24

    하계순성도님

최도영

2017/07/23

1803

23

    김명균성도님

최도영

2016/12/09

1465

22

    윤정순권사님

최도영

2016/10/21

1303

21

    구지혜자매님 [1]

최도영

2016/01/24

1851

20

    윤순점집사님

최도영

2015/08/14

1499
 

 1   2 3  

글쓰기
 

 

검색하기

 

 

COPYRIGHT BY ⓒ 2006 jangjachurch ALL RIGHTS RESERVED.
주소 : 156-840 서울 특별시 동작구 상도4동 236-10호 14통 10반
전화 : 02-821-5690 ~ 2 대표자명 : 담임목사 최도영
담임목사 E-mail : cdy0930@hanmail.net